Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Firma 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Pokoju 17, 40-859 w Katowicach zwana dalej: "Organizatorem" organizuje konkurs przeznaczony dla osób fizycznych i pełnoletnich zwanych dalej: "Uczestnikami".


2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.


3. Konkurs jest przeprowadzany w celu promocji nowego sklepu internetowego www.4ride.pl oraz promocji produktów w nim zawartych.


4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


5. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.08.2022 r, trwa do 12.08.2022 r.


6.Sprzedaż wszystkich produktów uprawniających do wzięcia udziału w konkursie rozpoczyna się w dniu 09.08.2022 r. o godzinie 00:00 i kończy w dniu 12.08.2022 r. o godzinie 23:59. Poza tym okresem produkty mogą być dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w konkursie.


§ 2. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Organizator - 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty, działający pod adresem www.4ride.pl, prowadzony jest przez 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice; NIP: 634-292-31-65; KRS 0000755936, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uczestnik - osoba powyżej 18 r.ż. zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polski, która spełniła zasady konkursu opisane w § 3.
Laureat - jedna z 5 codziennie wybieranych osób, które spełniły wszystkie wymagane zasady konkursu opisane w § 3, w najbardziej kreatywny sposób odpowiedziały na zadane pytanie oraz zostały wybrane przez Komisję Konkursową.

Nagroda - odzież, akcesoria oraz karty podarunkowe opisane w § 6.

Zgłoszenie - za zgłoszenie do konkursu rozumie się wypełnienie formularza konkursowego po wcześniejszym sfinalizowaniu zakupów jako zarejestrowany użytkownik na stronie www.4ride.pl.

Formularz konkursowy - pole przeznaczone do wpisania odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Komisja konkursowa - osoby wyznaczone przez Organizatora do wyłonienia Laureatów oraz związanych z tym czynności opisanych w § 5.

 

§ 3. Uczestnicy i zasady Konkursu.


1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.


2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), która:


     a) Zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez               zgłoszenie udziału w Konkursie;
     b) Ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
     c) Dokonała zgłoszenia do konkursu, tj. złożyła prawidłowo zamówienie na stronie www.4ride.pl, założyła konto klienta na stronie www.4ride.pl oraz odpowiedziała na               pytanie konkursowe znajdujące się w formularzu, (dalej jako: „Zgłoszenie”) Wszystkie te przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.


3. W konkursie wezmą udział wyłącznie uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania konkursu. Zadaniem konkursowym będzie odpowiedzenie w kreatywny sposób na pytanie, w oparciu o zawarte w nim warunki,.


4. Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie, niezależnie od liczby zarejestrowanych Zgłoszeń.


5. Złożenie zamówienia na stronie www.4ride.pl, zarejestrowanie konta klienta oraz odpowiedź na pytanie konkursowe jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.


6. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz osoby pełniące funkcje lub świadczące pracę na rzecz Organizatora, a dodatkowo Wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe wyżej wymienionych osób.


§ 4. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych


1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.


§ 5. Wyłonienie Laureatów oraz zasady przyznawania nagród


1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję zwaną dalej: „Komisją Konkursu”. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie:
rzetelne rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

  •      weryfikacja nadesłanych Zgłoszeń,

  •      ocena wszystkich prawidłowych Zgłoszeń,

  •      prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.


2. Podczas trwania konkursu tj. w dniach od 09.08.2022 do 12.08.2022r., spośród poprawnie złożonych Zgłoszeń, Komisja dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni spośród nich łącznie 20 Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najlepiej. Ocena wykonanych Zadań Konkursowych odbywać się będzie na podstawie kryterium pomysłowości i kreatywności.


3.Każdemu Laureatowi konkursu przysługuje nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 100 zł. Kartę podarunkową można zrealizować tylko i wyłącznie w sklepie www.4ride.pl.

Każdy Laureat ma prawo zrzec się nagrody, o której mowa w § 5 pkt 3, na rzecz koperty z odpowiadającą jej nagrodą rzeczową.

Każdy Laureat zyskuje prawo do wybrania jednej z kopert.
Codziennie do wyboru przez Uczestnika będą koperty ponumerowane liczbami od 1 (jeden) do 21 (dwadzieścia jeden). Pod każdą z kopert znajduje się nagroda rzeczowa opisana w § 6.
Laureat zyskuje prawo do nagrody, która była przyporządkowana do określonej koperty. Uczestnik nie może zmienić swojego wyboru.


4.Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przekazana każdemu Zwycięzcy telefonicznie -pod numerem telefonu, który został przez niego podany w formularzu podczas składania zamówienia.


5. Komisja konkursowa podejmie 2 próby połączenia się ze Zwycięzcą w dniach od 09.08.2022 r do 12.08.2022 r w godzinach od 10:30 do 17:00.


6. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze połączenia, traci możliwość uzyskania nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.


7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom firmą kurierską na adres, który został podany podczas składania zamówienia.


8. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.


9. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania informacji o przyznanej przez Organizatora nagrodzie.


10. Fundatorem Nagród jest Organizator oraz partnerzy:


Powerbike S.A
KN MOTO Nadolny sp.k
Wind - Snow - Moto
Shima Sp. z o.o. Sp. K.
Kontel Sp. z o.o. Sp. K.


11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.


12.Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.


13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


14. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.


§ 6. Katalog Nagród


1. W konkursie Zwycięzcy mogą uzyskać jedną spośród następujących nagród:
1) 1x rękawiczki Dainese Mig C2 Unisex
2) 1x plecak Dainese D-Gambit
3) 1x kask AGV K1 Power Niebiesko/Pomarańczowy
4) 1x elektroniczna karta podarunkowa o wartości 600 zł do wykorzystania w sklepie www.4ride.pl,
5) 1x elektroniczna karta podarunkowa o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepie www.4ride.pl,
6) 20x elektroniczna karta podarunkowa o wartości 100zł do wykorzystania w sklepie www.4ride.pl, karty te są traktowane jako proponowane nagrody startowe, z których laureaci mogą zrezygnować na poczet wyboru kopert z nagrodami rzeczowymi
7) 1x kask HJC I70 white/silver
8) 5x zestaw S100, w których skład wchodzą preparat do czyszczenia skorupy i preparat do czyszczenia wnętrza kasku. Organizator uznaje jeden zestaw jako jedną nagrodę
9) 1x kurtka skórzana Rebelhorn Impala
10) 1x buty Broger California
11) 1x kurtka tekstylna Seca Stream
12) 1x rękawice Seca X-Stretch
13) 1x trampki Seca Kent brown
14) 1x lokalizator Monimoto MM5
15) 1x rękawice Shima Spark 2.0
16) 1x plecak Ayro 1 szt.
17) 1x kurtka przeciwdeszczowa Shima Rainshell
18) 1x rękawice Racer. Model Roca, Ronin lub Bella zostanie wybrany przez laureata.


§ 7. Zwroty produktów upoważniających do udziału w konkursie


1. Laureat, który zwróci produkt zakupiony podczas trwania konkursu, jest zobowiązany również do zwrotu nagrody konkursowej w stanie nienaruszonym.


2. Laureat w tym celu powinien zachować oryginalny dowód zakupu.


3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.


4. Laureat zobowiązuje się do odesłania zakupionego produktu oraz nagrody na swój koszt.


§ 8. Reklamacje


1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: (ul.Pokoju 17, 40-859 Katowice) z dopiskiem „KONKURS”.


2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.


4. Reklamacja zgłoszoną po wyznaczonym terminie Organizator pozostawi nierozpatrzoną.


§ 9. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice oraz na adres e-mail: [_]


2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji

     a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.


5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.


6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.


7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres email [_].


8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.


9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


§ 10. Postanowienia Końcowe


1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem pod adresem URL: [_] i w siedzibie Organizatora.


2. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.


3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.


4. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z następujących przyczyn:


     a. uniemożliwienie udziału w Konkursie w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;
     b. zmiana sytuacji społecznej na terenie Polski, w szczególności wprowadzane ograniczenia
        i zasady bezpieczeństwa zdrowotnego
     c. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na Konkurs lub treść Regulaminu;
     d. wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji; z zastrzeżeniem jednak, iż             przedmiotowa zmiana nie może naruszać praw nabytych Uczestników.


5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.73 / 5.00 60 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-09-22
Wszystko w najlepszym porządku! Polecam i pozdrawiam załogę 4ride
2022-09-19
Super zeczy polecam oraz duży plus dla sklepu 4ride bo obsługa klienta na wysokim standardzie.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel