Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.4ride.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.4ride.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty, działający pod adresem www.4ride.pl, prowadzony jest przez 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Pokoju 17, 40 – 859 Katowice, NIP: 634-292-31-65; KRS 0000755936 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie podłączone do sieci Internet, posiadające przeglądarkę internetową: komputer osobisty, laptop, telefon komórkowy wyposażony w przeglądarkę internetową, tablet wyposażony w przeglądarkę internetową.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.4ride.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4ride.pl - wszystko dla motocyklisty może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.4ride.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Nie stanowi ona jednak potwierdzenia realizacji zamówienia, jest to informacja dla klienta, że sklep zamówienie otrzymał.
 7. Potwierdzenie realizacji zamówienia klient otrzymuje po pozytywnym jego zweryfikowaniu. Jeśli sprzedawca nie ma możliwości zrealizowania zamówienia, klient zostaje o tym niezwłocznie poinformowany.
 8. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta do realizacji, przesyła niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia. W chwili otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta - zostaje zawarta między stronami Umowa sprzedaży na odległość. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość nie dochodzi w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w salonie stacjonarnym z płatnością przy odbiorze.
 9. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:
  a) za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego,
  b) telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego, właściwym dla danego Sklepu internetowego.
  c) za pośrednictwem e-maila - zamowienia@4ride.pl
  Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w jednym z naszych sklepów:
  • salon 4ride.pl Gdańsk - ul. Grunwaldzka 229, 80-266 Gdańsk, Polska
  • salon 4ride.pl Katowice - ul. Chorzowska 108, 40-850 Katowice Polska
  • salon 4ride.pl Kraków - ul. Balicka 77, 30-149 Kraków Polska
  • salon 4ride.pl Łódź - ul. M. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź, Polska
  • salon 4ride.pl Poznań - ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, Polska
  • salon 4ride.pl Warszawa - al. Prymasa Tysiąclecia 74A, 01-424 Warszawa, Polska
  • salon 4ride.pl Wrocław - ul. Ślężna 148, 53-110 Wrocław, Polska
  Przy dokonaniu płatności jedną z metod: przelewem na numer rachunku 37 1090 0088 0000 0001 4180 2294, płatnością w systemie DotPay lub Przelewy24, gotówką, lub kartą płatniczą.
  W przypadku płatności za zamówienie kartą podarunkową lub bonem, zwrot jest wykonany w tej samej formie. Wydawana jest ponownie karta podarunkowa lub bon o tej samej wartości.

  Koszty dostawy dostępne są na podstronie sklepu: http://www.4ride.pl/dostawa-i-platnosci/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji wysyłki przez Sklep jest realizowany zależnie od rodzaju produktów, na które Klient złożył zamówienie. Czas ten jest podany na każdej karcie produktu jako "Dostępność" i wynosi odpowiednio:
  • 24h – termin wysyłki przez Sklep wynosi 24 godziny
  • 48h -  termin wysyłki przez Sklep wynosi 48 godzin
  • 5-7 dni – termin wysyłki przez Sklep wynosi do 7 dni
  • 7-14 dni – termin wysyłki przez sklep wynosi od 7 do 14 dni roboczych
  • 14 dni -  termin wysyłki przez Sklep maksymalnie do 14 dni roboczych
  • na zamówienie – termin wysyłki uzależniony jest od dostępności wybranego towaru u producenta
  Do terminu wysyłki należy doliczyć termin dostawy przez przewoźnika (kuriera), który wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.4ride.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 5. "Kup do 20:00 Dostawa jutro" - dotyczy wybranych towarów, towary te są oznaczone na karcie produktów specjalną grafiką. Po dodaniu towaru do koszyka widnieje czas dostawy wybranego towaru.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysoi stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem,
  • za pobraniem,
  • płatnością w systemie Dotpay lub Przelewy24
  • płatnością w systemie PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni,
  • płatnością ratalną Santander.
 3. Zakupione karty podarunkowe są środkiem płatniczym, przy ich zakupie nie jest wystawiana faktura VAT.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (4ride.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice zamowienia@4ride.pl, Telefon: 508 200 072 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W każdym wypadku niezbędne jest dołączenie do przesyłanego zwrotu dowodu zakupu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracany lub wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowaniu. W innym przypadku, sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), do 14 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany towar . Zwrotu płatności dokonamy w formie przelewu na podane przez Państwa konto bankowe, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
  4ride.pl
  Magazyn DC2

  Wola Bykowska 31
  97-306 Grabica,
  zamowienia@4ride.pl

  4ride.pl - wszystko dla motocyklisty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty nie jest producentem towarów. 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Pokoju 17, 40 – 859 Katowice, NIP: 634-292-31-65; KRS 0000755936 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, zamowienia@4ride.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 4ride.pl - wszystko dla motocyklisty.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XI. Informacje o administratorze danych

 1. Administratorem danych osobowych jest 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Pokoju 17, 40 – 859 Katowice, NIP: 634-292-31-65; KRS 0000755936 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci:
  - założenia konta w sklepie internetowym www.4ride.pl
  - zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie Internetowym www.4ride.pl
  - przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  -  Art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda na przetwarzanie danych wyrażona przez osobę, której dane dotyczą
  -  Art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 4. Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe swoich klientów podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe oraz księgowe, podmiotom świadczącym usługi płatności internetowych oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 5. Administrator danych osobowych przechowuje dane osobowe swoich klientów:
  - w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia konta w sklepie internetowym – w ciągu jednego miesiąca od dnia usunięcia konta przez Klienta
  - w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych – w ciągu jednego miesiąca od dnia cofnięcia zgody przez klienta
  -  w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.4ride.pl – w ciągu jednego miesiąca od dnia zwrotu zakupionego towaru lub w ciągu jednego miesiąca od dnia upływu gwarancji na zakupiony towar.
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazanie przez Klienta swoich danych osobowych Administratorowi danych osobowych jest niezbędne do założenia konta w sklepie internetowym www.4ride.pl, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.4ride.pl, jak również dobrowolne do przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych.

XII. Informacje o eparagonach

 1. Eparagon - jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.
 2. Klient wyraża zgodę na wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin sklepu internetowego www.4ride.pl.
 3. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).
 4. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
 5. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i wydania eparagonu.

XIII. Eparagon - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Sprzedawca może udostępnić podmiotowi realizującemu obsługę informatyczną w zakresie wydawania, utrzymania i zapewnienia dostępu do eparagonów numer telefonu bądź adres e-mail Klienta, który może być przetwarzany na potrzeby:
  • weryfikacji czy dany numer telefonu bądź adres e-mail został zarejestrowany w produktach własnych podmiotu obsługującego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji udostępniania w ramach tych produktów Klientowi widoku eparagonów oraz dodatkowych informacji pochodzącym z procesu ich wydawania
  • wysyłania smsów i innych powiadomień do Klientów potwierdzających wydanie eparagonu do systemu informatycznego podmiotu realizującego obsługę informatyczną eparagonów.

 

XIV. Informacje o podmiocie przetwarzającym

Na podstawie umowy zawartej z Santander Consumer Bank S.A, 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Pokoju 17, 40 – 859 Katowice, NIP: 634-292-31-65; KRS 0000755936 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym informuje, iż pełni rolę pośrednika kredytowego i w związku z tym, pozyskuje w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A następujące dane osobowe: imię, nazwisko, pesel, numer, seria dowodu osobistego, adres zameldowania, numer telefonu, adres mailowy.

XV. Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych

Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania systemu nagrywania rozmów telefonicznych, w tym cele i sposoby wykorzystania, udostępniania oraz zabezpieczenia nagrań rozmów telefonicznych w 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Pokoju 17, 40 – 859 Katowice, NIP: 634-292-31-65; KRS 0000755936 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 1. Po nawiązaniu połączenia, ale przed rozpoczęciem rejestracji rozmowy telefonicznej, rozmówca jest informowany komunikatem, że rozmowa będzie nagrywana. Rozmówca jest również poinformowany o tym, gdzie znajdzie zapis regulaminu dotyczący nagrywania rozmów.
 2. Rejestrowana jest wyłącznie fonia rozmów przychodzących.
 3. Rejestracja rozmów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgody podmiotu danych), f RODO (prawnie uzasadniony interes). Celem rejestracji połączeń jest: 
  1. Zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane zarejestrowano w systemie nagrywania połączeń oraz Administratora danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń (reklamacje), zabezpieczenia materiału dowodowego.
  2. Podniesienie jakości świadczonych usług.
  3. Przekazywanie informacji o statusie zamówienia
  4. Przekazywanie informacji o statusie przesyłki
  5. Przekazywanie informacji o statusie reklamacji/zwrotu/wymiany
  6. Przekazywanie informacji na temat produktów dostępnych na naszej stronie internetowej
  7. Przekazywanie informacji na tematy związane z funkcjonowaniem sklepu tj, ceny produktów, dostępność produktów itp.
 4. System nagrywania połączeń funkcjonuje w godzinach pracy infolinii, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 5. Dostęp do zarejestrowanych rozmów mają wyłącznie pracownicy, którzy biorą udział w rejestrowaniu połączeń lub pomagają w ich obsłudze, posiadający stosowne umocowanie. 
 6. Nagrania zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jedynie na żądanie wynikające z zakresu działania takiego podmiotu. W celu uzyskania zapisu nagrania, podmiot uprawniony jest zobowiązany do wystąpienia z oficjalnym wnioskiem, wskazując podstawę prawną na podstawie której żąda udostępnienia danych. 
 7. O udostępnieniu nagrań decyduje każdorazowo Administrator danych osobowych. 
 8. Nagrania będą przechowywane przez okres maksymalny 3 miesięcy od dnia nagrania, lecz nie dłużej niż do zakończenia postępowania sądowego lub przedawnienia roszczeń. 
 9. Rozmówcy, których rozmowy zostały nagrane, po uprzednim złożeniu wniosku, mają prawo dostępu do treści, do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo wnieść skargę do Prezesa UODO. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2024 i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia. 

pixel